NAPISZ DO NAS

  Jedynka             Kożuchów

Galeria

Rekrutacja

E-dziennik

Poznaj nas

IMIĘ i NAZWISKO
E- MAIL
TREŚĆ
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Dziękuję za kontakt
Wypełnij formularz

Kalendarium

Przedszkole

Sport

Po lekcjach

Projekty

Wolontariat

Klasy 

UKS SG 

#jedynkakozuchow

to szkoła z pasją

BĄDŹ Z NAMI

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Bolesława Krzywoustego

w Kożuchowie

 

ul. Chopina 11

67-120 Kożuchów 

 

+48 68 355-20-49 (ul. Chopina 11)

+48 502-030-205  (ul. Chopina 11)

+48 68 355-24-23 (ul. A. Haller 1)

 

sp1@kozuchow.pl

 

KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Kożuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Kożuchowie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

 • Materiały wideo opublikowane na stronie nie posiadają transkrypcji tekstowej oraz napisów, które przedstawiają ważne informacje dźwiękowe,

 • Dla informacji brak właściwej relacji,

 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,

 • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata funkcjonalności strony,

 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,

 • Zwiększając odstępy w tekście następuje utrata treści,

 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,

 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie,

 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,

 • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,

 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,

 • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,

 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

Wyłączenia:

 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Makuch, rafalmakuch@sp1kozuchow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502551784. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie, ul. Chopina 11, 67-120 Kożuchów

 • W budynku znajdują się 4 wejścia. Dostępny jest podjazd dla wózków. Brak wejść na kartę.

 • Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.

 • Dostępna jest platforma. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 • Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie, ul. Anny Haller 1, 67-120 Kożuchów

 • W budynku znajdują się 41 wejścia. Dostępny jest podjazd dla wózków. Strefy kontroli w postaci wejść na kartę.

 • Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.

 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 • Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Krzywoustego w Kożuchowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.